Obiectivul general al proiectului

Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rata de cuprindere îmbunatațita în învațamântul terțiar la minim 3 universitați acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest si Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iasi, Timisoara si Galați, pentru un grup ținta eligibil total de minim 840 de persoane, cod 4S100 si 4S106 în aplicarea unor masuri integrate, pentru cresterea ratei de acces si participare la învațamântul terțiar inclusiv antreprenorial si cresterea atractivitații a 6 oferte educaționale (cod 4S105) cu componente aplicative la 3 universitați acreditate, cu pachete integrate de masuri de asistența educaționala pentru minim 450 de Studenți si 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de studenți persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru îmbunatațirea competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin programe cu credite transferabile din învațamântul postuniversitar de formare, pentru a proiecta si oferi programe de studii bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) si indirecți (angajatori) pe o piața a locurilor de munca în schimbare.

Proiectul are o abordare combinata si va cuprinde, în mod obligatoriu, activitați relevante cu rezultate si indicatori prevazute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10 /21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10.

Scopul masurabil si imediat al proiectului

Cresterea cu 500 a numarului de persoane ce beneficiaza de sprijin si asistența pentru  cresterea participarii în educația terțiara a persoanelor din GT Persoane (elevi, studenți) – indicator 4S95, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile – cod 4S100, corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 78 de persoane din GT eligibil – personal didactic din învațamântul superior, cod 4S98, corelat cu O.S. 6.9 – ce beneficiaza de programe de formare / schimb de bune practici etc. pentru îmbunatațirea nivelului de competența profesionala pentru inovarea conținuturilor si resurselor de învațare, cu sprijinirea pentru frecventarea unui program de formare post-universitar cu minim 50% ore cu aplicații practice; dezvoltarea / înființarea a 6 programe de învațamânt terțiar universitar de licența, cu planuri antreprenoriale propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate cu O.S. 10 – pentru cresterea atractivitații ofertelor educaționale si îmbunatațirea componentei aplicative adresate studenților în vederea cresterii angajabilitații absolvenților, cu servicii de facilitare a învațarii si competențelor transversale, cu implicarea profesionistilor din afara universitaților.

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția participarii la învațamântul terțiar în cadrul universitaților acreditate cu oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ si inovator, cu resurse de învațare flexibile inclusiv prin îmbunatațirea nivelului de competențe al personalului didactic, prin componentele:

– dezvoltarea de 6 programe universitare de licența relevante pentru piața muncii identificate conform SNC si corelate cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;

– dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice si stiințifice la minim 90 de persoane din GT eligibil în vederea proiectarii si revizuirii curriculare;

– pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 de persoane din GT Studenți din ultimele 3 semestre care vor parasi învațamântul superior cu competențe relevante inclusiv în domeniul antreprenorial.

Beneficiile evaluabile în timp pentru grupurile ținta, definite conform Ghid specific pag.13 si pag.16 sunt:

Pentru grupul ținta Studenți: pachete de sprijin si masuri de sustenabilitate în vederea cresterii participarii si accesului la învațamânt terțiar universitar, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe netradiționali, rural si roma, care vor reprezenta minim 75% din GT al proiectului;

Pentru grupul ținta Personal didactic din învațamântul superior si terțiar non-universitar: dezvoltarea nivelului de competențe în ceea ce priveste conținuturile stiințifice si competențele transversale – psiho-pedagogice, inovative, de evaluare – necesare în oferte educaționale aplicative si corelate prin stagii ssi mobilitați cu piața muncii.

Pentru toate categoriile de persoane din GT si beneficiari indirecți (angajatori) ai programelor de educație terțiara: furnizarea de programe cu implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în special, pentru ca absolvenții care parasesc învațamântul superior sa posede competențe antreprenoriale relevante.

Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat prin valorile proprii cuprinse la indicatorii de monitorizare si evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, inclusiv la nivelul temelor secundare si obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie directprin activitați si rezultate la atingerea Prioritații de investiții 10.ii: Îmbunatațirea calitații si eficientei si accesului la învațamântul tertiar  din Axa prioritara 6. Educație si competențe, prin implementarea de masuri integrate”, Apel de proiecte nr. 379 – ”Bursa Student antreprenor– masura activa pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de licența”. Aceste contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI PRESTABILII.

Corolarul proiectului consta în aplicarea unei abordari integrate în sensul ca acesta va cuprinde în mod obligatoriu acțiuni corelate si unitare din cadrul O.S.6.7, O.S. 6.9 si O.S. 6.10, cconform cu Ghidul Solicitantului, Condiții specifice Apel 379 (pag. 4), cu promovarea temelor secundare FSE (pag. 10) si a unor Teme orizontale (pag. 11), promovarea principiului ne-segregarii în comunitatea educaționala.

OBIECTIV SPECIFIC nr. 1

Dezvoltarea unor acțiuni inovative si implementarea de masuri de asistența educaționala pentru minim 450 de persoane din GT cod 4S100.Studenți si minim 300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi, din care minim 600 persoane care provin din grupuri vulnerabile / defavorizate (netradiționali, cu domiciliul / resedința în mediul rural, roma, CES), care beneficiaza de sprijin FSE pentru informare, participare si acces la învațamântul terțiar de nivel 5, inclusiv prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

OBIECTIV SPECIFIC nr. 2

Dezvoltarea si îmbunatațirea a 6 oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învațamânt terțiar universitar, la 3 universitați acreditate prin îmbunatațirea cu conținuturi inovatoare a 6 programe universitare de licența cu componenta antreprenoriala corelate cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT Studenți – cod 4S100.1 si 4S95.1. – din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile / persoane defavorizate.

OBIECTIV SPECIFIC nr. 3

Dezvoltarea de activitați de formare specifica atestata pentru 90 de persoane din GT cod 4S106, inclusiv 1 program cu credite transferabile prin programe post-universitare, de formare si dezvoltare profesionala continua, pentru îmbunatațirea conținuturilor educaționale inovative si a resurselor de învațare flexibila la 6 oferte educaționale din minim 3 universitați.

OBIECTIV SPECIFIC nr 4

Organizarea si furnizarea de masuri de informare a comunitaților si valorificare a rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor si sustenabilitatea activitaților sprijinite prin finanțare FSE.

OBIECTIV SPECIFIC nr. 5

Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor proiectului, inclusiv promovarea si publicitatea proiectului în conformitate deplina cu Manualul de identitate vizuala POCU.

Grupul ținta

Grupul tinta vizat in proiect este alcatuit din 840 Persoane care indeplinesc conditiile descrise in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice la subcap. 1.6. pp. 13-16 . Aceste persoane vor beneficia in mod direct de activitațile finanțate ale proiectului.

Categoriile de grupuri tinta sunt astfel delimitate:

A. Persoane care beneficaza de sprijin pentru participare la invatamântul tertiar (Elevi si Studenti) cod 4S100, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile (minim 75% implicati in proiect) = 750 de persoane;

B. Personal didactic din învațamântul tertiar universitar care beneficiaza de programe de formare / schimb de bune practici prin proiect = 90 persoane;