Măsuri active pentru creşterea participării la învăţământul terţiar antreprenorial
a studenţilor din medii defavorizate _Antre_S

Video Prezentare

Măsuri active pentru creşterea participării la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate _Antre_S

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiţii: 10.ii. ”Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate”
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10.
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Parteneri: P1 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT

840 persoane care îndeplinesc condițiile descrise in Ghidul Solicitantului Condiții Specifice la subcap. 1.6. pp. 13-16 . Aceste persoane vor beneficia în mod direct de activitățile finanțate ale proiectului.

  1. 4 S100 Studenți – 450 persoane, din ciclul de învățământ licență
  2. 4 S100 Elevi – 300 persoane
  3. 4S106 Personal didactic din învățământul terțiar universitar care beneficiază de programe de formare / schimb de bune practici prin proiect – 90 persoane

POCU/379/6/21/124388

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

7.865.382 lei

Valoarea proiectului

07.2019 – 07.2021

Durata proiectului

10.2016 – 10.2018

Perioada de desfăşurare

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rata de cuprindere îmbunatațita în învațamântul terțiar la minim 3 universitați acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest si Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iasi, Timisoara si Galați, pentru un grup ținta eligibil total de minim 840 de persoane, cod 4S100 si 4S106 în aplicarea unor masuri integrate, pentru cresterea ratei de acces si participare la învațamântul terțiar inclusiv antreprenorial si cresterea atractivitații a 6 oferte educaționale (cod 4S105) cu componente aplicative la 3 universitați acreditate, cu pachete integrate de masuri de asistența educaționala pentru minim 450 de Studenți si 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de studenți persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru îmbunatațirea competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin programe cu credite transferabile din învațamântul postuniversitar de formare, pentru a proiecta si oferi programe de studii bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) si indirecți (angajatori) pe o piața a locurilor de munca în schimbare.

Proiectul are o abordare combinata si va cuprinde, în mod obligatoriu, activitați relevante cu rezultate si indicatori prevazute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10 /21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10.

PROIECT

Partener 1

LIDER

Partener 2

EVENIMENTE